Key word:
Issued year

Document list

Code Issued Date Summary
12/26/2012 Viet Nam AIDS Response Progress Report 2012
1001/QĐ-TTg 06/27/2011 Decision approving the National Strategy for Drugs Prevention, Combat and Control in Vietnam Through 2020 and Orientations to 2030 
679/QD-TTg 05/10/2011 Approving the Plan of Action for prostitution prevention and combat in the 2011-2015 period
01/01/2008 The third country report on following up the implementation to the declaration on commitment on HIV and AIDS
12/30/2007 AIDS epidemic update 2007
05/2003/ND-CP 01/21/2003 Decree No. 05/2003/ND-CP of the Government dated on January, 2003 on international cooperation in drugs prevention and combat
80/2001/NĐ-CP 11/05/2001 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
67/2001/NĐ-CP 10/01/2001 Nghị định số 67/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
93/2001/QĐ-TTG 06/13/2001 Quyết định số 93/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy
25/2001/QĐ-UB 05/31/2001 Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2001- 2005
29/2001/QĐ-UB 05/25/2001 Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội : Thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống ma túy của TP Hà Nội
24/2001/QĐ-UB 04/25/2001 Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005
21/2001/QĐ-UB 03/28/2001 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chông HIV
35/2001/QĐ-UB 03/28/2001 Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống ma túy
34/2001/QĐ-UB 03/28/2001 Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của UBND TP Đà Nẵng : Phòng chống mại dâm, cai nghiên giảm cầu ma túy
05/2001/TTLT-BTC-BCA 01/16/2001 Thông tư số 05/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ phòng chống ma túy.
151/2000/QĐ-TTG 12/28/2000 Quyết định số 151/2000/QĐ-TTG của Văn phòng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005
150/2000/QĐ-TTG 12/28/2000 Quyết định số 150/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005
48/2000/QĐ-UB 12/13/2000 Quyết định số 48/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh
23/2000/QH10 12/09/2000 Luật số 23/2000/QH10 của Quốc hội : Luật Phòng, Chống ma túy
Top