Key word:
Issued year

Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2001- 2005

Code 25/2001/QĐ-UB
Issued Date 05/31/2001
Signer Hà Công Dộng
Summary Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v ban hành chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2001- 2005
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 9609_QD25UB.RTF
Top