Key word:
Issued year

Thông tư số 05/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ phòng chống ma túy.

Code 05/2001/TTLT-BTC-BCA
Issued Date 01/16/2001
Signer Lê Thế Tiệm- Phạm Văn Trọng
Summary Thông tư số 05/2001/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTG ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập quỹ phòng chống ma túy.
Publisher Bộ Tài chính
Type Báo cáo
Download 8653_TTLT5BTC.RTF
Top