Key word:
Issued year

Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005

Code 24/2001/QĐ-UB
Issued Date 04/25/2001
Signer Hà Công Dộng
Summary Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v phê duyệt chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 9102_QD24UB.RTF
Top