Key word:
Issued year

Quyết định số 150/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005

Code 150/2000/QĐ-TTG
Issued Date 12/28/2000
Signer Phạm Gia Khiêm
Summary Quyết định số 150/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 8554_QD150TTG.RTF
Top