Key word:
Issued year

Quyết định số 151/2000/QĐ-TTG của Văn phòng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005

Code 151/2000/QĐ-TTG
Issued Date 12/28/2000
Signer Phạm Gia Khiêm
Summary Quyết định số 151/2000/QĐ-TTG của Văn phòng Chính phủ : Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005
Publisher Văn phòng Chính phủ
Type Thông báo
Download 8541_QD151VPCP.RTF
Top