Key word:
Issued year

Quyết định số 48/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh

Code 48/2000/QĐ-UB
Issued Date 12/13/2000
Signer Hà Công Dộng
Summary Quyết định số 48/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm ma túy của tỉnh
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 8546_QD48UB.RTF
Top