Key word:
Issued year

Quyết định số 29/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng chống tội phạm ma túy

Code 29/2000/QĐ-UB
Issued Date 06/09/2000
Signer Hà Công Dộng
Summary Quyết định số 29/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hòa Bình : V/v kiện toàn BCĐ phòng chống tội phạm ma túy
Publisher UBND Tỉnh Hòa Bình
Type Thông báo
Download 7872_QD29UB.RTF
Top