Key word:
Issued year

Quyết định số 61/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Code 61/2000/QĐ-TTG
Issued Date 06/05/2000
Signer Phan Văn Khải
Summary Quyết định số 61/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Publisher Thủ tướng Chính phủ
Type Thông báo
Download 7715_QD61TTG.RTF
Top