Key word:
Issued year

Quyết định số 798/QĐ-UB của UBND Tỉnh Sơn La : V/v cấp phát quản lí, sử dụng thanh quyết toán kinh phí tổ chức giáo dục chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng

Code 798/QĐ-UB
Issued Date 05/10/2000
Signer Lê Bình Thanh
Summary Quyết định số 798/QĐ-UB của UBND Tỉnh Sơn La : V/v cấp phát quản lí, sử dụng thanh quyết toán kinh phí tổ chức giáo dục chữa trị cai nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng
Publisher UBND Tỉnh Sơn La
Type Thông báo
Download 7646_QD798UB.RTF
Top